Bookmark and Share

Organizační zabezpečení

Vydáno dne 11. 04. 2016 (2070 x přečteno)


 
 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Okresní sdružení hasičů Domažlice

Odborná rada mládeže okresu Domažlice

 pořádají

 

CHODSKOU LIGU MLADÝCH HASIČŮ

1         Úvodní slovo

Vážení přátelé, dovoluji si Vám předložit návrh ligy pro kolektivy mladých hasičů v Domažlickém okrese. Náš sousední okres Klatovy již několikátým rokem pořádá úspěšně Klatovskou ligu v kategorii dětí, proto přicházím s tímto návrhem, který tento typ soutěže přináší do našeho okresu.

Výsledky obeslané ankety odhalily značný zájem o tuto soutěž. V okrese Klatovy liga má velký úspěch a na každé soutěži je hojná účast nejen z domácího okresu.  Nezáleží zde pouze, kdo vyhraje, ale aby se děti poučily, nabraly zkušenosti a třeba i získali nové kamarády. Z vlastních zkušeností tuto ligu beru za velký přínos mému týmu i týmu z Hluboké, nejen po stránce zkušeností a znalostí, ale i po stránce nových známostí, kamarádů, a dokonce i ukázat dětem, že si můžou pomoci navzájem při budování kolektivního ducha.

 

2         Organizační vedení ligy

Liga bude organizována a vedena Odbornou radou mládeže okresu Domažlice (dále jen ORM). Ta bude vystupovat především jako odborný konzultant, koordinátor soutěží a vedení celkové evidence výsledků. Na první schůzce ORM, v roce konání ročníku ligy, se provede revize OZ ligy, případně návrhy sborů na pořádání jednotlivých kol. Změny budou sděleny kolektivům hned po zapracování změn do OZ. Sbory, které budou mít zájem pořádat kolo ligy, navrhnou termín pořádání a zástupce sboru bude pozván na nejbližší jednání ORM k projednání zabezpečení soutěže a podrobností k ní. Sbory budou pořádat soutěž ve své režii s možnou pomocí ORM či OSH. Pomoc by se vztahovala na výpůjčku materiálu či pomoc při zajišťování cen. Na ligu se nevztahuje působení technické čety pro daný rok. Informace budou zveřejňovány na stránkách OSH Domažlice – www.oshdo.cz a na stránkách Firesportu - chl.firesport.eu

 

3         Průběh ročníku

První kolo se doporučuje konat před konáním okresního kola hry Plamen v ideálním předstihu jednoho až dvou týdnů (není podmínkou). Zbývající kola budou probíhat po okresním kole hry Plamen a mimo termíny konání krajských kol Plamene a dorostu. Termíny konání budou navrhovat pořadatelé příslušného kola a budou následně schváleny na ORM. Schválené termíny budou uveřejněny s dalšími informacemi na webových stránkách (www.oshdo.cz nebo chl.firesport.eu) či hromadným emailem. OZ jednotlivých kol budou vydávat pořádající sbory. Celkové vyhlášení výsledků ligy proběhne na posledním kole ligy, kde bude vyhlášeno i hodnocení za celý ročník. Pro jednotlivá kola je povoleno doplňovat děti z jiných družstev do svého družstva, ale při zachování většinového zastoupení vlastních dětí.

3.1         Přihlašování

Pro účast v lize není třeba podávat žádnou přihlášku, je postačující účast na jednotlivých soutěžích. Přihlášky na jednotlivá kola se budou posílat pořádajícímu sboru či po zprovoznění stránky na webu Firesport, tak i na této stránce. Sbor povede evidenci přihlášených družstev pouze pro svoje kolo se záznamem časů a pořadí.

3.2         Startovné

Zavedení startovného je na pořadateli, zda-li usoudí, že startovné je vhodné. Doporučená částka startovného za jedno družstvo je 100 Kč.

 

4         Kategorie

V roce pořádání nesmí být pro kategorii mladších závodníkovi 12 let, pro kategorii starších to je 16 let. U kategorie přípravky je určen věk takto, žádnému závodníkovy nesmí být v kategorii přípravky více jak 7 let pro daný rok. Připouští se, že pořadatel má možnost zařadit i speciální kategorii, např.: rodičů, vedoucích,… Tato kategorie je pouze pro dané kole, nicméně se nevylučuje ji zapojit jako doplňkovou pro ročník ligy. Výjimky pro kategorie jsou nepřípustné. Případné změny kategorií dle aktuálně platných směrnic hry Plamen.

Hlavní kategorie pro rok 2016:

  • Starší děti (12 - 15 let)
  • Mladší děti (6 - 11 let)
  • „Přípravka“ (do 6 let)

Kategorie přípravek pro první kolo nebude celkově hodnocena. V dalších ročnících se její celkové hodnocení připouští.

 

5         OZ soutěží

Organizační zabezpečení soutěží bude vydávat pořádající sbor. ORM pomůže s distribucí OZ a případnou korekcí při využití některého dotačního programu. Povinné údaje na OZ: disciplíny a jejich specifikace či lokální úpravy, datum a místo konání (nejlépe s mapkou či GPS souřadnicemi), čas dojezdu a zahájení soutěže, speciální požadavky na družstva, vybavení … OZ se doporučuje vydat co nejdříve, nejpozději však dva týdny před pořádaným kolem. V případě jakékoliv změny je nutné co nejdříve informovat kolektivy, aby měli dostatečný čas na tuto změnu zareagovat. Doporučuje se i do OZ uvést, jak bude postupováno v případě nepříznivého počasí.

 

6         Disciplíny

Hlavní disciplínou je požární útok, dle aktuálně platných směrnic hry Plamen včetně dodatků. Připouští se lokální úpravy průběhu, vzdáleností či typu dráhy. Pořadatel má povinnost tyto úpravy sdělit minimálně dva týdny před pořádáním soutěže v OZ soutěže. V případě neuvedení speciálního pravidla, se vše bude řídit dle aktuálně planých směrnic hry Plamen včetně dodatků. Speciální pravidlem může být: pouze jeden pokus na PÚ, integrace překážek na dráhu, „rozhazovaný“ PÚ, …

Pořadatel příslušného kola může do svého kola zařadit libovolnou další disciplínu. Tato disciplína může být jak z hry Plamen, tak i mimo něj a tím pádem specifická pro dané kolo. Tuto speciální disciplínu je nutno uvést do OZ i s příslušnými pravidly.

Pro první ročník se budou hodnotit pouze pokusy požárního útoku.

 

7         Hodnocení

Pro účely ligy se rozlišují dva druhy hodnocení, a to hodnocení kola a hodnocení celkové. Hodnocení kola bude provádět pořadatel od nejlepšího výsledku po nejhorší. Zároveň bude muset sdělit při předávání výsledků i dosažené časy (nejlépe udělat fotografii výsledkové listiny).  Celkové hodnocení bude v režii ORM. Hodnotit se bude dle bodů. Nejlepší družstvo dostane deset bodů a další družstva budou dostávat sestupně body další do 0. Zároveň se každému družstvu, v celkovém hodnocení, vyškrtne jeden nejhorší výsledek v rámci všech kol. Pořadí se určí od družstva s nejvyšším počtem bodů po družstvo s nejmenším počtem dosažených bodů. Při obsazení více družstev jednoho místa, bude rozhodovat lepší dosažený čas, jak při hodnocení kola, tak při hodnocení celé ligy.

7.1         Medaile a poháry 

Hodnocení kola

Zajišťuje pořádající sbor s možnou pomocí OSH. Doporučuje se odměnit první tři místa v kategorii pohárem a všechna místa diplomem za účast. Další ceny, odměny a vyhodnocení ostatních disciplín než je požární útok je na pořádajícím sboru.

Celkové hodnocení

Zajišťuje ORM s OSH. Primárně budou odměněna první tři místa každé kategorie pohárem Další oceňování všech týmů, které se budou účastnit ligy a zúčastní se i posledního kola, se nevylučuje, ale bude záležet na rozhodnutí ORM. Všechna družstva budou oceněna diplomem za účast. Zároveň pro kategorii mladší a starší je putovní pohár, který obdrží vítězné družstvo celé ligy. V případě třech po sobě jdoucích vítezství, propadá tomuto družstvu tento putovní pohár.

  

8         Ostatní

 Liga zastřešuje soubor několika soutěží mladých hasičů. Po účasti na vybrané soutěži není nutné absolvovat všechny ostatní soutěže.